Natječaj za radno mjesto PRODUCENT PROGRAMA

Temeljem članka 52. Statuta Zagrebačkih solista, Upravno vijeće, na sjednici održanoj 7. studenog 2016. godine, raspisuje:

NATJEČAJ

za radno mjesto PRODUCENT PROGRAMA – 1 izvršitelj na neodređeno

 Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij humanističkih ili društvenih znanosti ili iz područja umjetnosti (VSS)
 • završena srednja glazbena škola

 Potrebna znanja i vještine:

 • poznavanje normi iz struke, propisa i internih akata
 • poznavanje procesa rada ansambla Zagrebačkih solista
 • aktivno korištenje alatima MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)
 • izvrsno poznavanje dva strana jezika u govoru i pismu
 • poznavanje uredskog poslovanja i poslovne korespondencije
 • sklonost timskom radu.

Opis radnog mjesta:

 • komunikacija s organizatorima, dostavljanje potrebnih informacija (programi, rooming liste…), izrada i slanje potrebne dokumentacije vezane uz gostovanja, dogovaranje prijevoza na koncerte i turneje, rezerviranje smještaja i organizacija puta, traženje pozivnih pisama, komunikacija i dogovaranje prijevoza
 • sastavljanje ugovora: prikupljanje informacija, izračun, sastavljanje, slanje i prikupljanje dodatnih potrebnih informacija za zaključenje ugovora
 • organizacija glavnog koncertnog programa u HGZ-u: komunikacija s HGZ-om, dogovaranje programa i slanje programa za bilten, prikupljanje informacija i pisanje programskih knjižica, planiranje i dogovaranje s dizajn studijom i tiskarom za svaku knjižicu i plakat, nadzor generalne probe, dogovaranje i priprema gratis ulaznica, kupnja vina/cvijeća za soliste i dogovori s organizacijom dvorane, dogovaranje plakatera, preuzimanje plakata, dogovaranje daljnjeg plana oglašavanja
 • redovito slanje objava medijima, redovita komunikacija s HRT-om
 • planiranje sezone: komunikacija sa solistima i izrada portfelja
 • izrada godišnjih prijavnica za financiranje od Grada i Ministarstva te slanje i skupljanje pozivnih pisama od Centara za kulturu i sl. institucija
 • prisutnost na sastancima, pisanje izvještaja

 Radni staž i iskustvo: dvije godine na istim ili sličnim poslovima.

 Broj izvršitelja: 1

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te e-adresa zbog obavijesti o datumu i vremenu održavanja razgovora, odnosno testiranja).

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta iz javnog natječaja:

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice)

– dokaz o završenoj školskoj spremi (preslika diplome i mature glazbene škole)

– potvrda o poznavanju dva jezika u pisanju i govoru

– dokaz o ukupnom radnom stažu  i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima

a) potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji zapis/potvrda ne smije biti stariji od godinu dana,
ili
b) ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)

Prijave na natječaj s preslikama dokaza o ispunjavanju uvjeta podnose se mailom najkasnije do 22. studenog 2016. na mail adresu: info@zagrebacki-solisti.com, s naznakom: »Za javni natječaj – (Producent programa)«.

Originalni dokumenti donose se na uvid po pozivu na razgovor. Osobe koje nisu podnijele uredne i pravovremene prijave na javni natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj i njihove prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Kandidati prijavljeni na javni natječaj bit će pozvani na razgovor i moguće testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Sve informacije i upite slati na: ured.zagrebacki.solisti@gmail.com